[:pl]Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „ELANA-PET” Sp. z o. o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej – Curie 73;

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: elanapet@serwisiod.pl

 

Cel przetwarzania

Państwa dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu:
– wykonania łączącej nas umowy, lub podjęcia działań na Państwa żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak: gromadzenie danych pracownika w teczce osobowej, wystawienie i przechowywanie faktury (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

– realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie zestawień i statystyk, marketing naszych usług, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– rozpatrzenia Państwa aplikacji o pracę, lub jej przechowywania na Państwa życzenie o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Polityka Cookie
Nasza strona korzysta z wtyczek stron trzecich, które do działania wymagają plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności:
Yoast SEO
qTranslate
Mapy Google

 

Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w trzech określonych przypadkach:
– obliguje nas do tego przepis prawa (organy administracji publicznej, NFZ, ZUS itp.),
– zawarliśmy umowę powierzenia (z podmiotami, które świadczą dla nas usługi różnego rodzaju usługi i wsparcie),

– przekazanie danych wynika z naszego prawnie usprawiedliwionego celu (np.: ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń).

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W zależności od łączącej nas relacji Państwa dane mogą być przechowywane, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane i tak, dla dokumentowania umów i zleceń przez 5 lat, dla danych pracowniczych 50 lat od ustania zatrudnienia, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będzie to okres do przedawnienia roszczeń (najczęściej 5 lat), gdy wystawiliśmy Państwu fakturę lub otrzymaliśmy ją od Państwa – przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem:

– dostępu do danych Państwa dotyczących oraz ich sprostowania,

– usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,

– w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
– uznania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO,
– przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy.

 

Wniesienie skargi

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że nasze działania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, narusza Państwa prawa i wolności możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

W niektórych przypadkach (realizacja umowy) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. W innych (zatrudnienie, wystawienie lub przechowywanie faktur) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i brak ich podania będzie skutkował odmową wykonania działania z naszej strony. Gdy piszą Państwo do nas – podajecie Państwo nam dane dobrowolnie, a ich przetwarzanie jest w naszym prawnie usprawiedliwionym interesie, jeżeli oczekujecie Państwo odpowiedzi to brak podania danych spowoduje brak odpowiedzi. W przypadku pozostałych celów przetwarzanie jest oparte o dane już pozyskane.

 

Czy podlegają Państwo profilowaniu na podstawie podanych danych?

Nie podejmujemy działań polegających na profilowaniu przez systemy informatyczne. Na podstawie podanych nam danych nie są też podejmowane decyzje przez systemy informatyczne.

 

Przetwarzanie oparte na zgodzie

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, to proszę pamiętać, że mogą Państwo ją wycofać w każdej chwili, ale ze skutkiem od momentu jej wycofania.

 

Czy pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której należą?

W niektórych przypadkach pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której one należą. Są to sytuacje, w których pozyskujemy dane z ogólnie dostępnych baz danych lub od innych osób.

 

Jakie stosować klauzule zgód w CV?

Jeżeli przysyłacie do nas Państwo CV w odpowiedzi na konkretną rekrutację, którą akurat prowadzimy to nie wymagamy od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale prosimy też aby CV nie zawierało nic ponad: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie (najwyższy poziom, a gdy może to mieć znaczenie dla procesu rekrutacji również wykształcenie uzupełniające), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (najlepiej włącznie ze wskazaniem faktycznie wykonywanych obowiązków).

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy zachowali Państwa CV na dłużej, prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym CV w celu zamieszczenia ich w bazie potencjalnych kandydatów do pracy”.

 [:en] Who are we?

The entity responsible for your personal data is „ELANA-PET” Sp. z o. o.
with headquarters in 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73;

We have appointed a data protection officer, whom you can contact by writing to
the address of our headquarters with the note „DPO” or via e-mail:
elanapet@serwisiod.pl

 

Reasons for collecting and processing personal data

Depending on the relationship between us, we will process your data for the purpose of:
– fulfillment of our contract, or taking action at your request before concluding the
contract (as stated in Article 6 (1) (b) of the GDPR

– fulfillment of legal obligations, such as: collecting employee data,
issuing and storing an invoice (as stated in Article 6 (1) (c) of the GDPR);

– legally justified purposesses, including statistics, marketing, and establishing,
defending or pursuing claims (as stated in Article 6 (1) (f) of the GDPR;

– considering your application for a job or storing it at your request,
as stated in Art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR.

 

Cookie Policy
Our website uses third party plugins that require cookies to function.
For more information, please refer to the relevant privacy policy:
Yoast SEO
qTranslate
Google Maps

 

Do we share your data with anyone?

Your data may be shared with other entities in three specific cases:
– we are obliged to do so by a legal provision
(public administration bodies, NFZ, ZUS, etc.),
– we have concluded an entrustment agreement
(with entities that provide us with various types of services and support),
– the transfer of data results from our legitimate purpose
(e.g. determination, defense or redress).

 

How long do we keep your data?

Depending on the relationship between us, your data may be stored
to the extent that it is necessary to achieve the purpose for which it was collected:
– documenting contracts and orders: 5 years
– employee data: 50 years from termination of employment
– For establishing, investigating or defending claims,
it will be the period of limitation of claims (usually 5 years)
when we have issued an invoice or received it from you, starting
from January 1 of the year following the year in which the invoice was issued.

What are your rights?

You have the right to submit an application to us requesting:

– access to your data and rectification,
– deletion of data, except in the cases referred to in art. 17 GDPR,
– in the cases specified in art. 18 GDPR, restrictions on the processing of your data,
– recognition of your objection to the processing referred to in art. 21 GDPR,
– transfer of data that we process in IT systems in connection
with the fulfillment of our contract.

 

Making a complaint

If you believe that our activities related to the processing of your
personal data violate your rights and freedoms, you can file a complaint
with the President of the Data Protection Office.

 

Why do we need to process your data?

In some cases (fulfillment of the contract), providing data is voluntary,
but necessary to achieve the goal. In other cases (employment, issuing or storing invoices),
providing personal data results from legal provisions and failure to provide
them will result in a refusal to perform the action on our part.
When you write to us – you provide us with your data voluntarily, and their
processing is in our legitimate interest, if you expect an answer, failure to provide
data will result in no response. For other purposes, processing
is based on data already obtained.

 

Are you subject to profiling based on the provided data?

We do not take actions involving profiling by IT systems.
Based on the data provided to us, no decisions are made by IT systems.

 

Consent-based processing

If we process your personal data on the basis of consent,
please remember that you can withdraw it at any time,
but with effect from the moment of its withdrawal.

 

Do we obtain data from sources other than the person to whom they belong?

In some cases, we obtain data from other sources.
These are the situations in which we obtain data from publicly
available databases or from other people.

 

What consent clauses should be included with a CV?

If you send us your CV in response to a specific recruitment
that we are currently conducting, we do not require any additional consent
to the processing of personal data, but we also ask that your CV does not
contain anything more than: name, surname, date of birth,
place of residence (mailing address), education (the highest level,
and if it may be important for the recruitment process, also supplementary education),
the course of previous employment (preferably including an indication of actually performed duties).

If you would like us to keep your CV for a longer period of time,
please include the following clause:

I consent to the processing of my personal data
provided in this CV in order to include them in the database of
potential job candidates

  [:]

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.