Jak kontrolować stan urządzeń podlegających pod UDT?

Dozór techniczny to wszystkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. Usługa ta wykonywana jest przez jednostki dozoru technicznego, ale nie zwalnia osób projektujących, wytwarzających, eksploatujących oraz naprawiających urządzenia z odpowiedzialności za ich jakość i stan. W jaki sposób kontrolować stan urządzeń podlegających pod UDT?

Jakie urządzenia podlegają dozorowi UDT?

Różne urządzenia mają różne okresy badań, mogą podlegać różnym formom dozoru oraz badań, a co za tym idzie, różnym formalnościom z tym związanym. Dozór techniczny jest niezbędny dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa. Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468). Podlegają mu urządzenia takie jak zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących, instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni, kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni, rurociągi przesyłowe i technologiczne. Ponadto dozorowi UDT poddawać należy urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigi budowlane, podesty ruchome przejezdne, suwnice, wciągniki, żurawie stacjonarne i samojezdne, wózki jednojezdniowe podnośnikowe, schody i chodniki ruchome, itp. W rozporządzeniach ustalane są warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji oraz naprawy lub modernizacji konkretnych urządzeń technicznych. Urządzenia te mogą być wytwarzane tylko przez specjalistę posiadającego uprawnienie do ich wytwarzania, na podstawie dokumentacji technicznej, uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przebieg kontroli

Aby urządzenie kwalifikowane do objęcia dozorem technicznym mogło być uruchomione w zakładzie, musi zostać zarejestrowane oraz przejść badanie odbiorcze. W tym celu zakład musi złożyć wniosek do UDT. Następnie inspektor UDT wyznaczony do przeprowadzenia badania i uzgadnia termin wizyty, miejsce badania oraz podaje wymagania dotyczące sposobu przygotowania urządzenia do przeprowadzenia badania. Podczas badania inspektor sprawdza stan techniczny urządzenia, jego wyposażenie i oznakowanie, przeprowadza próby techniczne i weryfikuje dokumentację. Po wykonaniu wszystkich czynności inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego. Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych ww. czynności organ właściwej jednostki UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.